Wysokość opłat w postępowaniu cywilnym po nowelizacji

Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych wiąże się z obowiązkiem poniesienia szeregu kosztów sądowych. Aktualnie ustawa o kosztach sądowych określała opłaty sądowe stałe na poziomie od 30 zł do 5.000 zł (w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, oraz opłaty sądowe stosunkowe jako 5% wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe. Nowelizacja wprowadza sporą zmianę, zgodnie z którą maksymalna kwota opłaty stałej wzrośnie z 5.000 do 10.000 zł.

Read More

Nowelizacja KPC

Uchwalona w ostatnich dniach nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego, ma w zamyśle ustawodawcy skrócić czas trwania postępowań przed sądami oraz usprawnić przebieg procesu. Część przepisów wejdzie w życie niedługo po długim weekendzie – 21 sierpnia br., jednak najistotniejsze zmiany zaczną obowiązywać dopiero od 7 listopada br. Warto zapoznać się z uchwalonymi zmianami, bowiem zgodnie z zamysłem ustawodawcy, będą one obowiązywać również w postępowaniach wszczętych przed wejściem w życie nowelizacji. Reformy nie ominą więc żadnego z uczestników postępowania cywilnego.

Więcej “Nowelizacja KPC”

Rozwód

Pozew o rozwód należy złożyć w sądzie okręgowym w momencie gdy dochodzi do rozpadu związku małżeńskiego. Każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa przez sąd. Warunkiem jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. W procesie o rozwód Sąd bada, czy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia i czy ma on charakter trwały. W tym celu sprawdza, czy między małżonkami istnieją, a jeśli nie istnieją, to od jak dawna, więzi: psychiczna, fizyczna i majątkowa. Warto jednak pamiętać, że nawet mimo stwierdzenia zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego, rozwód może nie dojść do skutku. Szczególnie w przypadku kiedy miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków.

Więcej “Rozwód”

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw (art. 95 § 1 k.r.o.). Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień (art. 96 § 1 k.r.o.). Zgodnie zaś z dyspozycją art. 107 § 2 k.r.o., Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Read More

Przedawnienie roszczeń

Ustawowym skutkiem przedawnienia jest powstanie po upływie terminu przedawnienia po stronie tego, przeciw komu przysługuje roszczenie, uprawnienia do uchylenia się od jego zaspokojenia, czyli tzw. zarzut peremptoryjny. Wykonanie tego uprawnienia powoduje, że roszczenie już nie może być skutecznie dochodzone. Dotyczy to nie tylko roszczenia głównego, ale także odsetek za opóźnienie (uchwała SN z 10 listopada 1995 r., III CZP 156/95, LexisNexis nr 307369, OSNC 1996, nr 3, poz. 31).
Więcej “Przedawnienie roszczeń”

Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody

Wypadek może przydarzyć się każdemu. Co jednak w sytuacji, gdy osoba poszkodowana swoim nierozważnym zachowaniem, np. nagłym wybiegnięciem przed pojazd lub przekroczeniem prędkości podczas prowadzenia auta, przyczyni się do powstania lub zwiększenia zaistniałej na skutek wypadku szkody?

Więcej “Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody”

Rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci – testament własnoręczny oraz testament ustny

Mówi się, że w życiu tylko dwie rzeczy są pewne – śmierć oraz podatki. Każdy z nas musi się przygotować na własną śmierć oraz związaną z tym konieczność rozporządzenie posiadanym majątkiem. Spadkodawca może sporządzić testament własnoręcznie tzw. testament holograficzny lub testament w formie aktu notarialnego.

Więcej “Rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci – testament własnoręczny oraz testament ustny”

Kredyt hipoteczny, a podział majątku wspólnego między małżonkami

Przy podziale majątku wspólnego między małżonkami, bardzo często jednym z jego składników jest mieszkanie, nierzadko obciążone kredytem hipotecznym. W takich sytuacjach pojawia się wątpliwość, czy wartość mieszkania powinna zostać ustalona z uwzględnieniem wartości kredytu tzw. czystą, realną wartość poprzez pomniejszenie wartości mieszkania o wartość kredytu czy też przy podziale majątku i ustaleniu wartości mieszkania sąd nie powinien brać pod uwagę wartości kredytu.

Więcej “Kredyt hipoteczny, a podział majątku wspólnego między małżonkami”

Emerytura pomostowa – praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Jednym z warunków uzyskania emerytury pomostowej jest ustalenie czy osoba wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, gdy inne przesłanki warunkujące uzyskanie emerytury pomostowej (m.in. wiek, sposób rozwiązania umowy o pracę) zostały przez spełnione.

Więcej “Emerytura pomostowa – praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze”

Konkubinat – Podstawowe informacje

Konkubinat stanowi związek dwóch osób, który jednak nie został usankcjonowany w sposób prawny – jest to zatem związek dwóch osób pozostających w pożyciu (żyjących ze sobą) bez ślubu kościelnego oraz cywilnego. Sąd Najwyższy wskazał, iż konkubinat to faktyczne wspólne pożycie dwójki osób, analogiczne do pożycia małżeńskiego, jednak pozbawione legalnego węzła. Konkubenci związani są więc ze sobą trzema rodzajami więzi: uczuciową, fizyczną oraz gospodarczą.

Więcej “Konkubinat – Podstawowe informacje”

Zadzwoń