Prawa i obowiązki świadka w postępowaniu karnym.

W życiu codziennym trzeba być przygotowanym na to, że możesz być świadkiem jakiegoś zdarzenia Wszak statystyki policyjne pokazują, że choć jest coraz bezpieczniej, to do takich zdarzeń wciąż jednak dochodzi.
Świadek zdarzeń, o ile zajdzie potrzeba prowadzenia postępowania karnego, może zostać wezwany przez uprawnione do wykonania czynności procesowych organy. Czy zastanawiałeś się kiedyś jak należy postępować po otrzymania wezwania w charakterze świadka? W niniejszym artykule przybliżę Ci uprawnienia i obowiązki świadka w postępowaniu karnym.

Więcej “Prawa i obowiązki świadka w postępowaniu karnym.”

Podział majątku wspólnego po rozwodzie, gdy mąż zarabia więcej niż żona.

Z art. 43 § 1 KRO wynika zasada równości udziałów małżonków w majątku wspólnym. Odstępstwo od tej reguły, wskazane w art. 43 § 2 KRO, ma charakter wyjątku, co nakłada na żądającego ustalenia nierównych udziałów obowiązek wykazania, że zaistniały przesłanki objęte tym uregulowaniem. Przyjęte zostało w orzecznictwie i w piśmiennictwie prawniczym, że przesłanki ustalenia nierównych udziałów obejmujące istnienie ważnych powodów i przyczynienie się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu, muszą wystąpić łącznie. Relacje pomiędzy nimi wskazują na wzajemne powiązanie, w ramach którego, każda z tych przyczyn samodzielnie nie wypełnia podstawy ustalenia nierównych udziałów (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 października 1997 r., II CKN 348/97, z dnia 6 kwietnia 2005 r., III CK 469/04, z dnia 24 kwietnia2013 r., IV CSK 553/12, OSNC-ZD 2014, nr 2, poz. 24, z dnia 8 lutego 2018 r., II CNP 11/17). Ocena spełnienia tych przesłanek powinna opierać się na analizie okoliczności danej sprawy i obejmować całokształt postępowania małżonków w czasie trwania wspólności, w zakresie wykonywania ciążących na nich obowiązków względem rodziny, którą założyli.

Ważnymi powodami w rozumieniu art. 43 § 2 KRO są względy natury etycznej, które wskazują, że w konkretnych okolicznościach równość udziałów pozostawałaby w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Chodzi zatem o takie okoliczności, które oceniane z punktu widzenia tych zasad sprzeciwiają się korzystaniu przez jednego z małżonków z części majątku wspólnego, do którego powstania nie przyczynił się. Uwzględnieniu podlega zawinione niepodejmowanie właściwych działań (lekceważenie) obowiązków względem rodziny, a nie wina w rozkładzie pożycia, która nie została objęta hipotezą art. 43 § 2 KRO; zawinienie to nie może przesądzać o nierównym udziale. Ocena jest dokonywana także w płaszczyźnie majątkowej, przy czym różnica w wysokości osiąganych przez małżonków dochodów nie może być wyrazem ważkich powodów. Omawiany przepis nie obejmuje bliższych wskazań co do przesłanek i zasięgu oddziaływania zasad współżycia społecznego, a zatem przyjęcie ich za podstawę rozstrzygnięcia należy do decyzji sądu orzekającego.

Nieprzyczynianie się do powstania wspólnego majątku na miarę swoich możliwości i sił w sposób rażący i uporczywy prowadzi do ziszczenia się drugiej z przesłanek ustalenia nierównych udziałów (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 1968 r., III CRN 100/68, OSNC 1969, nr 11, poz. 205, z dnia 26 listopada 1973 r., III CRN 227/73, OSNC 1974, nr 11, poz. 189, z dnia 24 kwietnia 2013 r., IV CSK 553/12). Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 stycznia 2019 r. V CSK 545/17

Kontrola prowadzonej działalności gospodarczej przez ZUS

Kontrola ZUS w zakresie weryfikowania czy działalność gospodarcza jest prowadzona faktycznie, to częsta praktyka. Najczęściej taka kontrola ma miejsce, gdy niedługo po rozpoczęciu wykonywania działalności, przedsiębiorca przechodzi na zwolnienie lekarskie i pobiera zasiłek chorobowy lub macierzyński, ale także w przypadku długookresowego pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego (np. na przemian zasiłki chorobowy i macierzyński w związku z kolejnymi ciążami). Co więcej, ZUS niekiedy kilkukrotnie kontroluje tych samych przedsiębiorców w związku z pobieraniem kolejnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, czyli kiedy kontrola dotyczy innego okresu niż poprzednio. Coraz częściej zwracają się do mnie Klienci, których ZUS weryfikuje kolejny raz, przeważnie weryfikując czy działalność była prowadzona w trakcie zasiłku macierzyńskiego czy też w okresach w których nie korzystał z zasiłków chorobowych? Najczęściej czynią to w przypadku osób, które pobierały zasiłek w wyższej podstawie niż minimalna. Tak więc kontrola ZUS po okresie korzystania z zasiłku macierzyńskiego lub po okresie dłuższego korzystania ze zwolnień lekarskich to niestety coraz powszechniejsze zjawisko. W dzisiejszym artykule wyjaśnię, w jaki sposób postępować w razie wszczęcia przez ZUS postępowania w przedmiocie ustalenia podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Więcej “Kontrola prowadzonej działalności gospodarczej przez ZUS”

Zaspokojenie potrzeb rodziny

Zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO), oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Celem przewidzianego w art. 27 KRO obowiązku jest uzyskanie od obojga małżonków środków materialnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodziny jako całości oraz zaspokojenie uzasadnionych potrzeb jej poszczególnych członków przy zachowaniu zasady równej stopy życiowej. Małżonkowie mają obowiązek współdziałania w trakcie trwania małżeństwa, a jedną z form współdziałania jest obowiązek dostarczania środków w celu prawidłowego funkcjonowania rodziny.

Read More

Odszkodowanie za zdradę i rozwód od małżonka

Wprawdzie w orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że istnieje i podlega ochronie dobro osobiste, którego istotą są więzi łączące osoby bliskie i które najczęściej jest opisywane jako prawo do życia rodzinnego obejmujące różnego rodzaju więzi (wyrok z dnia 14 stycznia 2010 r., IV CSK 307/09, OSNC-ZD 2010, nr C, poz. 91), więź emocjonalna łącząca osoby bliskie (wyroki z dnia 10 listopada 2010 r., II CSK 248/10, OSNC-ZD 2011, nr B, poz. 44, i z dnia 25 maja 2011 r., II CSK 537/10), więzi rodzinne (wyrok z dnia 11 maja 2011 r., I CSK 621/10), więzi rodzinne i szczególna więź emocjonalna między członkami rodziny (uchwała z dnia 22 października 2010 r., III CZP 76/10, OSNC-ZD 2011, nr B, poz. 42), więź rodzinna, której zerwanie powoduje ból, cierpienie i rodzi poczucie krzywdy (uchwała z dnia 13 lipca 2011 r., III CZP 32/11, OSNC 2012, nr 1, poz. 10), prawo do życia w rodzinie i utrzymanie tego rodzaju więzi (wyrok z dnia 15 marca 2012 r., I CSK 314/11), szczególna emocjonalna więź rodzinna między osobami najbliższymi (uchwała z dnia 7 listopada 2012 r., III CZP 67/12, OSNC 2013, nr 4, poz. 45), relacja z najbliższym członkiem rodziny (wyrok z dnia 11 lipca 2012 r., II CSK 677/11), szczególna emocjonalna więź rodzinna (uchwała z dnia 20 grudnia 2012 r., III CZP 93/12, OSNC 2013, nr 7-8, poz. 84) albo silna więź emocjonalna, szczególnie bliska w relacjach rodzinnych (uchwała z dnia 12 grudnia 2013 r., III CZP 74/13, OSNC 2014, nr 9, poz. 88, i wyrok z dnia 20 sierpnia 2015 r., II CSK 595/14). Należy jednak wyraźnie zastrzec, że do uznania więzi rodzinnych, jako dobra prawnego chronionego na podstawie art. 23, 24, 446 § 4 lub art. 448 KC, dochodzi w szczególnych sytuacjach, definitywnej utraty tych więzi na skutek śmierci osób najbliższych będącej następstwem działań osób trzecich.

Więcej “Odszkodowanie za zdradę i rozwód od małżonka”

Upadłość konsumencka – nowe rozwiązania na gruncie ustawy – prawo upadłościowe

Napotykane problemy w praktyce stosowania dotychczasowych regulacji prawnych sprowadzają się zarówno do kwestii rozbieżnego orzecznictwa w zakresie interpretacji przesłanek zezwalających na ogłoszenie upadłości konsumentów, jak i zauważalnej niewydolności organizacyjnej poszczególnych wydziałów sądowych, dedykowanych do rozpoznawania wniosków dłużników o ogłoszenie upadłości i następnie prowadzenia postępowań upadłościowych. Kluczową zmianą w odniesieniu do obecnie obowiązującego modelu upadłości konsumenckich jest umożliwienie szerszej grupie odbiorców skorzystania z możliwości oddłużenia w sytuacji niewypłacalności oraz rozróżnienie procedur stosowanych wobec upadłych konsumentów w zależności od stopnia skomplikowania sytuacji majątkowej poszczególnych dłużników, sprowadzającej się głównie do wielkości majątku, jak i liczby wierzycieli. Ustawodawca zamierza także wprowadzić dodatkowe sposoby wyjścia ze stanu niewypłacalności poza klasycznym postępowaniem upadłościowym oraz rozwiązania mające na celu usprawnienie i przyspieszenie samego procesu prowadzenia postępowania upadłościowego.

Więcej “Upadłość konsumencka – nowe rozwiązania na gruncie ustawy – prawo upadłościowe”

Magdalena Murawska-Gutowska Uncategorized

Kongres Kryminologiczny – 25-26.09.2019 r.

W dniach 25- 26 września 2019 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72 zorganizowany został przez Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii Kongres Kryminologiczny.

Celem Kongresu było umożliwienie spotkania się polskim badaczom i badaczkom wywodzącym się z różnych dziedzin nauki i reprezentującym różne ośrodki akademickie, zajmującym się badaniem przestępczości, wiktymizacji, polityki kryminalnej oraz problemów penitencjarnych i postpenitencjarnych. Kongres stanowił przestrzeń do zaprezentowania prowadzonych badań, wymiany doświadczeń i konfrontacji wyników własnych prac z rezultatami badań innych naukowców i naukowczyń reprezentujących różne dziedziny nauki.

Więcej “Kongres Kryminologiczny – 25-26.09.2019 r.”

Magdalena Murawska-Gutowska Kryminologia

Niewykonywanie ustaleń dotyczących kontaktów z dzieckiem

Na podstawie przepisów obowiązującego prawa, Sąd może ingerować w stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi. Każdorazowa ingerencja powinna odbywać się z uwzględnieniem dobra dziecka, które stanowi w takich przypadkach najwyższą wartość i które powinno mieć nadrzędną rolę przy wydawaniu jakichkolwiek rozstrzygnięć przez Sąd. Uprawnienie Sądu do ingerencji w relacje rodzic – dziecko może wynikać zarówno z konieczności ochrony dobra dziecka przed działaniami, które mogą to dobro bezpośrednio naruszać jak np. nadużywanie władzy rodzicielskiej, zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich czy też niemożność wykonywania władzy rodzicielskiej. Mogą to też być okoliczności, które powodują, że dziecko pozbawione jest swoich praw jak na przykład prawo do kontaktu z obojgiem rodziców.

Read More

Magdalena Murawska-Gutowska Prawo rodzinne

Wysokość opłat w postępowaniu cywilnym po nowelizacji

Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych wiąże się z obowiązkiem poniesienia szeregu kosztów sądowych. Aktualnie ustawa o kosztach sądowych określała opłaty sądowe stałe na poziomie od 30 zł do 5.000 zł (w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, oraz opłaty sądowe stosunkowe jako 5% wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe. Nowelizacja wprowadza sporą zmianę, zgodnie z którą maksymalna kwota opłaty stałej wzrośnie z 5.000 do 10.000 zł.

Read More

Nowelizacja KPC

Uchwalona w ostatnich dniach nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego, ma w zamyśle ustawodawcy skrócić czas trwania postępowań przed sądami oraz usprawnić przebieg procesu. Część przepisów wejdzie w życie niedługo po długim weekendzie – 21 sierpnia br., jednak najistotniejsze zmiany zaczną obowiązywać dopiero od 7 listopada br. Warto zapoznać się z uchwalonymi zmianami, bowiem zgodnie z zamysłem ustawodawcy, będą one obowiązywać również w postępowaniach wszczętych przed wejściem w życie nowelizacji. Reformy nie ominą więc żadnego z uczestników postępowania cywilnego.

Więcej “Nowelizacja KPC”

Zadzwoń