Alimenty od dzieci na rzecz rodziców – Podstawy wniesienia pozwu i jak ich uniknąć

Obowiązek alimentacyjny zazwyczaj kojarzony jest z obowiązkiem rodziców względem ich dzieci. Jak wynika jednak z przepisów prawa obowiązek taki rozciągać się może również na inne osoby. Zgodnie z brzmieniem art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: kro): „Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.”. Obowiązkiem takim, wobec brzmienia przepisów mogą zostać obciążone również dzieci względem rodziców i jest to obowiązek ustawowy. Rodzice mogą domagać się alimentów od swoich dzieci, w przypadku gdy, jak wynika z brzmienia art. 132 kro, ich potrzeby nie mogą zostać zaspokojone przez współmałżonka, który obciążony jest tym obowiązkiem w pierwszej kolejności. Rodzice mogą żądać spełnienia przez dzieci obowiązków alimentacyjnych względem nich dopiero po ukończeniu 18 roku życia przez dziecko – wcześniej bowiem obowiązek taki nie występuje i jedynie dzieci mogą domagać się wsparcia materialnego od rodziców. Obowiązek taki powstaje również w odniesieniu do dzieci adoptowanych – na skutek przysposobienia uzyskują one status dziecka przysposabiającego.

Więcej “Alimenty od dzieci na rzecz rodziców – Podstawy wniesienia pozwu i jak ich uniknąć”

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Z dnem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Grunty, które podlegają przekształceniu muszą być zabudowane budynkami:

  1. mieszkalnymi jednorodzinnymi;
  2. mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne;
  3. mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Więcej “Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów”

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie pojazdu mechanicznego wyposażonego w blokadę alkoholową

Jednym ze środków karnych, które mogą zostać orzeczone w wyroku skazującym za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, jest zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 15 lat. Jednak jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub zbiegł z miejsca zdarzenia sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata. Sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, jeśli osoba prowadziła pojazd mechaniczny pod wpływem środków odurzających lub w stanie nietrzeźwości i była wcześniej prawomocnie skazana za: Więcej “Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie pojazdu mechanicznego wyposażonego w blokadę alkoholową”

Zadzwoń