Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw (art. 95 § 1 k.r.o.). Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień (art. 96 § 1 k.r.o.). Zgodnie zaś z dyspozycją art. 107 § 2 k.r.o., Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Read More

Przedawnienie roszczeń

Ustawowym skutkiem przedawnienia jest powstanie po upływie terminu przedawnienia po stronie tego, przeciw komu przysługuje roszczenie, uprawnienia do uchylenia się od jego zaspokojenia, czyli tzw. zarzut peremptoryjny. Wykonanie tego uprawnienia powoduje, że roszczenie już nie może być skutecznie dochodzone. Dotyczy to nie tylko roszczenia głównego, ale także odsetek za opóźnienie (uchwała SN z 10 listopada 1995 r., III CZP 156/95, LexisNexis nr 307369, OSNC 1996, nr 3, poz. 31).
Więcej “Przedawnienie roszczeń”

Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody

Wypadek może przydarzyć się każdemu. Co jednak w sytuacji, gdy osoba poszkodowana swoim nierozważnym zachowaniem, np. nagłym wybiegnięciem przed pojazd lub przekroczeniem prędkości podczas prowadzenia auta, przyczyni się do powstania lub zwiększenia zaistniałej na skutek wypadku szkody?

Więcej “Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody”

Rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci – testament własnoręczny oraz testament ustny

Mówi się, że w życiu tylko dwie rzeczy są pewne – śmierć oraz podatki. Każdy z nas musi się przygotować na własną śmierć oraz związaną z tym konieczność rozporządzenie posiadanym majątkiem. Spadkodawca może sporządzić testament własnoręcznie tzw. testament holograficzny lub testament w formie aktu notarialnego.

Więcej “Rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci – testament własnoręczny oraz testament ustny”

Kredyt hipoteczny, a podział majątku wspólnego między małżonkami

Przy podziale majątku wspólnego między małżonkami, bardzo często jednym z jego składników jest mieszkanie, nierzadko obciążone kredytem hipotecznym. W takich sytuacjach pojawia się wątpliwość, czy wartość mieszkania powinna zostać ustalona z uwzględnieniem wartości kredytu tzw. czystą, realną wartość poprzez pomniejszenie wartości mieszkania o wartość kredytu czy też przy podziale majątku i ustaleniu wartości mieszkania sąd nie powinien brać pod uwagę wartości kredytu.

Więcej “Kredyt hipoteczny, a podział majątku wspólnego między małżonkami”

Emerytura pomostowa – praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Jednym z warunków uzyskania emerytury pomostowej jest ustalenie czy osoba wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, gdy inne przesłanki warunkujące uzyskanie emerytury pomostowej (m.in. wiek, sposób rozwiązania umowy o pracę) zostały przez spełnione.

Więcej “Emerytura pomostowa – praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze”

Konkubinat – Podstawowe informacje

Konkubinat stanowi związek dwóch osób, który jednak nie został usankcjonowany w sposób prawny – jest to zatem związek dwóch osób pozostających w pożyciu (żyjących ze sobą) bez ślubu kościelnego oraz cywilnego. Sąd Najwyższy wskazał, iż konkubinat to faktyczne wspólne pożycie dwójki osób, analogiczne do pożycia małżeńskiego, jednak pozbawione legalnego węzła. Konkubenci związani są więc ze sobą trzema rodzajami więzi: uczuciową, fizyczną oraz gospodarczą.

Więcej “Konkubinat – Podstawowe informacje”

Alimenty od dzieci na rzecz rodziców – Podstawy wniesienia pozwu i jak ich uniknąć

Obowiązek alimentacyjny zazwyczaj kojarzony jest z obowiązkiem rodziców względem ich dzieci. Jak wynika jednak z przepisów prawa obowiązek taki rozciągać się może również na inne osoby. Zgodnie z brzmieniem art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: kro): „Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.”. Obowiązkiem takim, wobec brzmienia przepisów mogą zostać obciążone również dzieci względem rodziców i jest to obowiązek ustawowy. Rodzice mogą domagać się alimentów od swoich dzieci, w przypadku gdy, jak wynika z brzmienia art. 132 kro, ich potrzeby nie mogą zostać zaspokojone przez współmałżonka, który obciążony jest tym obowiązkiem w pierwszej kolejności. Rodzice mogą żądać spełnienia przez dzieci obowiązków alimentacyjnych względem nich dopiero po ukończeniu 18 roku życia przez dziecko – wcześniej bowiem obowiązek taki nie występuje i jedynie dzieci mogą domagać się wsparcia materialnego od rodziców. Obowiązek taki powstaje również w odniesieniu do dzieci adoptowanych – na skutek przysposobienia uzyskują one status dziecka przysposabiającego.

Więcej “Alimenty od dzieci na rzecz rodziców – Podstawy wniesienia pozwu i jak ich uniknąć”

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Z dnem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Grunty, które podlegają przekształceniu muszą być zabudowane budynkami:

  1. mieszkalnymi jednorodzinnymi;
  2. mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne;
  3. mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Więcej “Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów”

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie pojazdu mechanicznego wyposażonego w blokadę alkoholową

Jednym ze środków karnych, które mogą zostać orzeczone w wyroku skazującym za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, jest zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 15 lat. Jednak jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub zbiegł z miejsca zdarzenia sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata. Sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, jeśli osoba prowadziła pojazd mechaniczny pod wpływem środków odurzających lub w stanie nietrzeźwości i była wcześniej prawomocnie skazana za: Więcej “Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie pojazdu mechanicznego wyposażonego w blokadę alkoholową”

Zadzwoń