Kredyt hipoteczny, a podział majątku wspólnego między małżonkami

Przy podziale majątku wspólnego między małżonkami, bardzo często jednym z jego składników jest mieszkanie, nierzadko obciążone kredytem hipotecznym. W takich sytuacjach pojawia się wątpliwość, czy wartość mieszkania powinna zostać ustalona z uwzględnieniem wartości kredytu tzw. czystą, realną wartość poprzez pomniejszenie wartości mieszkania o wartość kredytu czy też przy podziale majątku i ustaleniu wartości mieszkania sąd nie powinien brać pod uwagę wartości kredytu.

Więcej “Kredyt hipoteczny, a podział majątku wspólnego między małżonkami”

Emerytura pomostowa – praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Jednym z warunków uzyskania emerytury pomostowej jest ustalenie czy osoba wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, gdy inne przesłanki warunkujące uzyskanie emerytury pomostowej (m.in. wiek, sposób rozwiązania umowy o pracę) zostały przez spełnione.

Więcej “Emerytura pomostowa – praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze”

Konkubinat – Podstawowe informacje

Konkubinat stanowi związek dwóch osób, który jednak nie został usankcjonowany w sposób prawny – jest to zatem związek dwóch osób pozostających w pożyciu (żyjących ze sobą) bez ślubu kościelnego oraz cywilnego. Sąd Najwyższy wskazał, iż konkubinat to faktyczne wspólne pożycie dwójki osób, analogiczne do pożycia małżeńskiego, jednak pozbawione legalnego węzła. Konkubenci związani są więc ze sobą trzema rodzajami więzi: uczuciową, fizyczną oraz gospodarczą.

Więcej “Konkubinat – Podstawowe informacje”

Alimenty od dzieci na rzecz rodziców – Podstawy wniesienia pozwu i jak ich uniknąć

Obowiązek alimentacyjny zazwyczaj kojarzony jest z obowiązkiem rodziców względem ich dzieci. Jak wynika jednak z przepisów prawa obowiązek taki rozciągać się może również na inne osoby. Zgodnie z brzmieniem art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: kro): „Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.”. Obowiązkiem takim, wobec brzmienia przepisów mogą zostać obciążone również dzieci względem rodziców i jest to obowiązek ustawowy. Rodzice mogą domagać się alimentów od swoich dzieci, w przypadku gdy, jak wynika z brzmienia art. 132 kro, ich potrzeby nie mogą zostać zaspokojone przez współmałżonka, który obciążony jest tym obowiązkiem w pierwszej kolejności. Rodzice mogą żądać spełnienia przez dzieci obowiązków alimentacyjnych względem nich dopiero po ukończeniu 18 roku życia przez dziecko – wcześniej bowiem obowiązek taki nie występuje i jedynie dzieci mogą domagać się wsparcia materialnego od rodziców. Obowiązek taki powstaje również w odniesieniu do dzieci adoptowanych – na skutek przysposobienia uzyskują one status dziecka przysposabiającego.

Więcej “Alimenty od dzieci na rzecz rodziców – Podstawy wniesienia pozwu i jak ich uniknąć”

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Z dnem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Grunty, które podlegają przekształceniu muszą być zabudowane budynkami:

  1. mieszkalnymi jednorodzinnymi;
  2. mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne;
  3. mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Więcej “Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów”

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie pojazdu mechanicznego wyposażonego w blokadę alkoholową

Jednym ze środków karnych, które mogą zostać orzeczone w wyroku skazującym za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, jest zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 15 lat. Jednak jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub zbiegł z miejsca zdarzenia sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata. Sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, jeśli osoba prowadziła pojazd mechaniczny pod wpływem środków odurzających lub w stanie nietrzeźwości i była wcześniej prawomocnie skazana za: Więcej “Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie pojazdu mechanicznego wyposażonego w blokadę alkoholową”

Zadzwoń