Wpływ upadłości konsumenckiej na sytuację drugiego małżonka.

Wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składają osoby w bardzo różnych sytuacjach życiowych. Oczywiste jest, iż bardzo często są to osoby, które mają rodziny.
Jaki jest więc wpływ upadłości konsumenckiej na sytuacje drugiego małżonka?
W dzisiejszym wpisie skupię się na osobach pozostających w związkach małżeńskich, które zdecydowały się ogłosić upadłość oraz skutkach jakie to wywołuje w ich relacjach z małżonkiem pod względem prawnym.
Najważniejsza informacja jest taka – jeżeli w momencie ogłoszenia upadłości przez jednego z małżonków małżonkowie pozostają w ustawowej wspólności majątkowej, to pomiędzy nimi automatycznie, z mocy prawa, powstanie rozdzielność majątkowa, a cały majątek wspólny wejdzie do masy upadłości.

Więcej “Wpływ upadłości konsumenckiej na sytuację drugiego małżonka.”

Wydziedziczenie dziecka przez rodzica.

Myśląc o przyszłości zdarza się, że ktoś w odpowiedzi za postępowanie dzieci czy wnuków, chce pozbawić ich prawa do dziedziczenia po sobie. Naprzeciw wychodzi instytucja wydziedziczenia. O tym kiedy wydziedziczenie jest skuteczne i dlaczego nie wystarczy samo „Po mojej śmierci wszystko dla sąsiadki Wiesi”.

Więcej “Wydziedziczenie dziecka przez rodzica.”

Rozwód – z orzeczeniem lub bez orzeczenia o winie

Podczas spraw rozwodowych kluczową kwestią jest decyzja o tym, czy rozwód ma mieć miejsce z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie. Sąd w wyroku rozwodowym orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, co wynika z artykułu 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Aby zaniechać orzekania o winie, potrzebna jest zgoda obu małżonków. Wyrok rozwodowy może zatem nastąpić bez orzekania o winie, z orzeczeniem winy jednego z małżonków lub z orzeczeniem winy obu stron. Należy jednak pamiętać o tym, że w sprawach rozwodowych nie ma stopniowania winy. Oznacza to, że sąd orzeka winę wspólną małżonków, nawet jeżeli wina jednego ze współmałżonków jest znaczna, a drugiego niewielka.

Więcej “Rozwód – z orzeczeniem lub bez orzeczenia o winie”

SMS-y i e- maile jako dowód podczas postępowania rozwodowego.

Wraz z rozwojem techniki, a w szczególności Internetu relacje międzyludzkie w dużej mierze przeniosły się do świata wirtualnego. W ostatnim czasie stało się głośno o sprawie rozwodowej pewnej Włoszki, która przyłapała swojego męża na nawiązywaniu dwuznacznych relacji z innymi kobietami za pośrednictwem portalu randkowego i postanowiła od niego odejść. Sprawa trafiła aż na wokandę Sądu Najwyższego, który uznał, że zachowanie męża można uznać za zdradę. Dlatego też w niniejszym artykule omówimy zagadnienie dopuszczania SMS-ów i wiadomości mailowych jako dowód w sprawie rozwodowej.

Więcej “SMS-y i e- maile jako dowód podczas postępowania rozwodowego.”

Odszkodowanie za zdradę i rozwód od małżonka

Wprawdzie w orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że istnieje i podlega ochronie dobro osobiste, którego istotą są więzi łączące osoby bliskie i które najczęściej jest opisywane jako prawo do życia rodzinnego obejmujące różnego rodzaju więzi (wyrok z dnia 14 stycznia 2010 r., IV CSK 307/09, OSNC-ZD 2010, nr C, poz. 91), więź emocjonalna łącząca osoby bliskie (wyroki z dnia 10 listopada 2010 r., II CSK 248/10, OSNC-ZD 2011, nr B, poz. 44, i z dnia 25 maja 2011 r., II CSK 537/10), więzi rodzinne (wyrok z dnia 11 maja 2011 r., I CSK 621/10), więzi rodzinne i szczególna więź emocjonalna między członkami rodziny (uchwała z dnia 22 października 2010 r., III CZP 76/10, OSNC-ZD 2011, nr B, poz. 42), więź rodzinna, której zerwanie powoduje ból, cierpienie i rodzi poczucie krzywdy (uchwała z dnia 13 lipca 2011 r., III CZP 32/11, OSNC 2012, nr 1, poz. 10), prawo do życia w rodzinie i utrzymanie tego rodzaju więzi (wyrok z dnia 15 marca 2012 r., I CSK 314/11), szczególna emocjonalna więź rodzinna między osobami najbliższymi (uchwała z dnia 7 listopada 2012 r., III CZP 67/12, OSNC 2013, nr 4, poz. 45), relacja z najbliższym członkiem rodziny (wyrok z dnia 11 lipca 2012 r., II CSK 677/11), szczególna emocjonalna więź rodzinna (uchwała z dnia 20 grudnia 2012 r., III CZP 93/12, OSNC 2013, nr 7-8, poz. 84) albo silna więź emocjonalna, szczególnie bliska w relacjach rodzinnych (uchwała z dnia 12 grudnia 2013 r., III CZP 74/13, OSNC 2014, nr 9, poz. 88, i wyrok z dnia 20 sierpnia 2015 r., II CSK 595/14). Należy jednak wyraźnie zastrzec, że do uznania więzi rodzinnych, jako dobra prawnego chronionego na podstawie art. 23, 24, 446 § 4 lub art. 448 KC, dochodzi w szczególnych sytuacjach, definitywnej utraty tych więzi na skutek śmierci osób najbliższych będącej następstwem działań osób trzecich.

Więcej “Odszkodowanie za zdradę i rozwód od małżonka”

Wysokość opłat w postępowaniu cywilnym po nowelizacji

Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych wiąże się z obowiązkiem poniesienia szeregu kosztów sądowych. Aktualnie ustawa o kosztach sądowych określała opłaty sądowe stałe na poziomie od 30 zł do 5.000 zł (w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, oraz opłaty sądowe stosunkowe jako 5% wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe. Nowelizacja wprowadza sporą zmianę, zgodnie z którą maksymalna kwota opłaty stałej wzrośnie z 5.000 do 10.000 zł.

Read More

Nowelizacja KPC

Uchwalona w ostatnich dniach nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego, ma w zamyśle ustawodawcy skrócić czas trwania postępowań przed sądami oraz usprawnić przebieg procesu. Część przepisów wejdzie w życie niedługo po długim weekendzie – 21 sierpnia br., jednak najistotniejsze zmiany zaczną obowiązywać dopiero od 7 listopada br. Warto zapoznać się z uchwalonymi zmianami, bowiem zgodnie z zamysłem ustawodawcy, będą one obowiązywać również w postępowaniach wszczętych przed wejściem w życie nowelizacji. Reformy nie ominą więc żadnego z uczestników postępowania cywilnego.

Więcej “Nowelizacja KPC”

Rozwód

Pozew o rozwód należy złożyć w sądzie okręgowym w momencie gdy dochodzi do rozpadu związku małżeńskiego. Każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa przez sąd. Warunkiem jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. W procesie o rozwód Sąd bada, czy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia i czy ma on charakter trwały. W tym celu sprawdza, czy między małżonkami istnieją, a jeśli nie istnieją, to od jak dawna, więzi: psychiczna, fizyczna i majątkowa. Warto jednak pamiętać, że nawet mimo stwierdzenia zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego, rozwód może nie dojść do skutku. Szczególnie w przypadku kiedy miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków.

Więcej “Rozwód”

Przedawnienie roszczeń

Ustawowym skutkiem przedawnienia jest powstanie po upływie terminu przedawnienia po stronie tego, przeciw komu przysługuje roszczenie, uprawnienia do uchylenia się od jego zaspokojenia, czyli tzw. zarzut peremptoryjny. Wykonanie tego uprawnienia powoduje, że roszczenie już nie może być skutecznie dochodzone. Dotyczy to nie tylko roszczenia głównego, ale także odsetek za opóźnienie (uchwała SN z 10 listopada 1995 r., III CZP 156/95, LexisNexis nr 307369, OSNC 1996, nr 3, poz. 31).
Więcej “Przedawnienie roszczeń”

Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody

Wypadek może przydarzyć się każdemu. Co jednak w sytuacji, gdy osoba poszkodowana swoim nierozważnym zachowaniem, np. nagłym wybiegnięciem przed pojazd lub przekroczeniem prędkości podczas prowadzenia auta, przyczyni się do powstania lub zwiększenia zaistniałej na skutek wypadku szkody?

Więcej “Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody”

Zadzwoń