Kongres Kryminologiczny – 25-26.09.2019 r.

W dniach 25- 26 września 2019 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72 zorganizowany został przez Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii Kongres Kryminologiczny.

Celem Kongresu było umożliwienie spotkania się polskim badaczom i badaczkom wywodzącym się z różnych dziedzin nauki i reprezentującym różne ośrodki akademickie, zajmującym się badaniem przestępczości, wiktymizacji, polityki kryminalnej oraz problemów penitencjarnych i postpenitencjarnych. Kongres stanowił przestrzeń do zaprezentowania prowadzonych badań, wymiany doświadczeń i konfrontacji wyników własnych prac z rezultatami badań innych naukowców i naukowczyń reprezentujących różne dziedziny nauki.

W kongresie wzięła udział również adw. Magdalena Murawska – Gutowska jako prelegent wygłaszając referat pt. Refleksje na tle 5 – letniego obowiązywania Ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. W wygłoszonym wystąpieniu adw. Murawska – Gutowska odniosła się m.in. do treści orzeczeń Sądu Najwyższego wydanych na tle regulacji zawartych w ww. ustawie oraz przedstawiła wyniki swoich badań naukowych. Zaprezentowane na Kongresie wystąpienie wpisuje się w obszar zainteresowań adw. Murawskiej – Gutowskiej oraz prowadzonych przez nią badań naukowych w związku ze studiami doktoranckimi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, których jest słuchaczką.

Magdalena Murawska-Gutowska Kryminologia

Zadzwoń