Przedawnienie karalności wykroczeń.

Wykroczenia są to drobne naruszenia prawa. Podlegają karze. Jednak podobnie jak w przypadku przestępstw możliwe jest ich przedawnienie. Co to oznacza dla sprawcy?

Przedawnienie – co to właściwie jest?

Przedawnienie karalności oznacza, że po określonym przez prawo czasie, sprawcę nie można ukarać za dany czyn, ani też nie można prowadzić wobec niego postępowania w sprawie.  W uproszczeniu – sprawca pozostaje bez kary.

 

Termin przedawnienia

Wykroczenie przedawnia się po upływie roku od jego popełnienia. Jednak jeżeli w tym czasie zostanie wszczęte postępowanie, to przedawnienie upływa dopiero po 2 latach od zakończenia tego okresu.

Zatem jeżeli zostanie wszczęte postępowanie – to przedawnienie nastąpi po upływie 3 lat.

 

Konsekwencje przedawnienia

Jeżeli przedawnienie następuje w trakcie toczącego się postępowania, to taki proces ulega umorzeniu. Sprawca nie jest więc w żaden sposób karany.

 

Podsumowanie

Zasadniczo wykroczenia przedawniają się z upływem roku od ich popełnienia. Jeżeli zostaje wszczęte i prowadzone postępowanie w sprawie to czas ten wydłuża się do 3 lat. Przedawnienie jest bardzo korzystne dla sprawcy. Nie może on bowiem zostać w żaden sposób ukarany za wykroczenie po upływie wyżej wskazanego czasu.

Treść przepisów:

Art.  45 kodeksu wykroczeń:

§ 1. Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu.

Zadzwoń