Zasiłek chorobowy.

Wypłata zasiłku chorobowego jest jednym z częściej wyszukiwanych tematów dotyczących prawa pracy. W niniejszym artykule weryfikujemy, komu przysługuje zasiłek chorobowy. Sprawdzamy także, jakie są terminy na jego wypłatę. Na początku roku zmieniła się gwarantowana kwota świadczenia chorobowego. Ma to związek ze zmianą minimalnego wynagrodzenia. Poznaj więcej szczegółów dotyczących wypłaty zasiłku!

Więcej “Zasiłek chorobowy.”

Magdalena Murawska-Gutowska Kodeks pracy, ZUS

Wypadek przy pracy.

Wypadek w pracy to zdarzenie, które jest nagłe i spowodowane przyczyną zewnętrzną. Występuje w związku z pracą i może powodować uraz lub śmierć. Odszkodowanie za wypadek w pracy ma na celu naprawienie wyrządzonych szkód i urazów. O odszkodowaniu możemy mówić w przypadku, gdy daną osobę zatrudniono na podstawie umowy o pracę.

Więcej “Wypadek przy pracy.”

Mobbing w pracy

Co to jest mobbing w pracy?

Dla udzielenia odpowiedzi na pytanie czym jest mobbing w pracy niezbędne jest sięgnięcie do jego ustawowej definicji, zawartej w art. 943 § 2 kodeksu pracy, zgodnie z którym:

„Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

Z powyższej definicji można wyróżnić kilka cech mobbingu:

  • mobbing jest działaniem wymierzonym w kierunku osoby mającej status pracownika,
  • mobbing polega na zachowaniu (nękaniu lub zastraszaniu) uporczywym i długotrwałym,
  • zachowania mobbingujące muszą być ukierunkowane na osiągnięcie wskazanych w w/w przepisie celów (poniżenie, ośmieszenie, izolowanie pracownika),
  • skutkiem mobbingu jest zaniżona ocena przydatności zawodowej.

Istotne jest to, że wszystkie w/w cechy muszą wystąpić łącznie. Brak wystąpienia choćby jednej z nich uniemożliwia zakwalifikowanie danego zachowania jako mobbingu. Cechą wyróżniającą mobbing jest działanie mobbera bez wyraźnej przyczyny bądź z błahego powodu.

Więcej “Mobbing w pracy”

Magdalena Murawska-Gutowska Kodeks pracy

Kontrola prowadzonej działalności gospodarczej przez ZUS

Kontrola ZUS w zakresie weryfikowania czy działalność gospodarcza jest prowadzona faktycznie, to częsta praktyka. Najczęściej taka kontrola ma miejsce, gdy niedługo po rozpoczęciu wykonywania działalności, przedsiębiorca przechodzi na zwolnienie lekarskie i pobiera zasiłek chorobowy lub macierzyński, ale także w przypadku długookresowego pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego (np. na przemian zasiłki chorobowy i macierzyński w związku z kolejnymi ciążami). Co więcej, ZUS niekiedy kilkukrotnie kontroluje tych samych przedsiębiorców w związku z pobieraniem kolejnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, czyli kiedy kontrola dotyczy innego okresu niż poprzednio. Coraz częściej zwracają się do mnie Klienci, których ZUS weryfikuje kolejny raz, przeważnie weryfikując czy działalność była prowadzona w trakcie zasiłku macierzyńskiego czy też w okresach w których nie korzystał z zasiłków chorobowych? Najczęściej czynią to w przypadku osób, które pobierały zasiłek w wyższej podstawie niż minimalna. Tak więc kontrola ZUS po okresie korzystania z zasiłku macierzyńskiego lub po okresie dłuższego korzystania ze zwolnień lekarskich to niestety coraz powszechniejsze zjawisko. W dzisiejszym artykule wyjaśnię, w jaki sposób postępować w razie wszczęcia przez ZUS postępowania w przedmiocie ustalenia podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Więcej “Kontrola prowadzonej działalności gospodarczej przez ZUS”

Emerytura pomostowa – praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Jednym z warunków uzyskania emerytury pomostowej jest ustalenie czy osoba wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, gdy inne przesłanki warunkujące uzyskanie emerytury pomostowej (m.in. wiek, sposób rozwiązania umowy o pracę) zostały przez spełnione.

Więcej “Emerytura pomostowa – praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze”

Zadzwoń