Mobbing w pracy

Co to jest mobbing w pracy?

Dla udzielenia odpowiedzi na pytanie czym jest mobbing w pracy niezbędne jest sięgnięcie do jego ustawowej definicji, zawartej w art. 943 § 2 kodeksu pracy, zgodnie z którym:

„Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

Z powyższej definicji można wyróżnić kilka cech mobbingu:

  • mobbing jest działaniem wymierzonym w kierunku osoby mającej status pracownika,
  • mobbing polega na zachowaniu (nękaniu lub zastraszaniu) uporczywym i długotrwałym,
  • zachowania mobbingujące muszą być ukierunkowane na osiągnięcie wskazanych w w/w przepisie celów (poniżenie, ośmieszenie, izolowanie pracownika),
  • skutkiem mobbingu jest zaniżona ocena przydatności zawodowej.

Istotne jest to, że wszystkie w/w cechy muszą wystąpić łącznie. Brak wystąpienia choćby jednej z nich uniemożliwia zakwalifikowanie danego zachowania jako mobbingu. Cechą wyróżniającą mobbing jest działanie mobbera bez wyraźnej przyczyny bądź z błahego powodu.

Więcej “Mobbing w pracy”

Magdalena Murawska-Gutowska Kodeks pracy

Kontrola prowadzonej działalności gospodarczej przez ZUS

Kontrola ZUS w zakresie weryfikowania czy działalność gospodarcza jest prowadzona faktycznie, to częsta praktyka. Najczęściej taka kontrola ma miejsce, gdy niedługo po rozpoczęciu wykonywania działalności, przedsiębiorca przechodzi na zwolnienie lekarskie i pobiera zasiłek chorobowy lub macierzyński, ale także w przypadku długookresowego pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego (np. na przemian zasiłki chorobowy i macierzyński w związku z kolejnymi ciążami). Co więcej, ZUS niekiedy kilkukrotnie kontroluje tych samych przedsiębiorców w związku z pobieraniem kolejnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, czyli kiedy kontrola dotyczy innego okresu niż poprzednio. Coraz częściej zwracają się do mnie Klienci, których ZUS weryfikuje kolejny raz, przeważnie weryfikując czy działalność była prowadzona w trakcie zasiłku macierzyńskiego czy też w okresach w których nie korzystał z zasiłków chorobowych? Najczęściej czynią to w przypadku osób, które pobierały zasiłek w wyższej podstawie niż minimalna. Tak więc kontrola ZUS po okresie korzystania z zasiłku macierzyńskiego lub po okresie dłuższego korzystania ze zwolnień lekarskich to niestety coraz powszechniejsze zjawisko. W dzisiejszym artykule wyjaśnię, w jaki sposób postępować w razie wszczęcia przez ZUS postępowania w przedmiocie ustalenia podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Więcej “Kontrola prowadzonej działalności gospodarczej przez ZUS”

Emerytura pomostowa – praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Jednym z warunków uzyskania emerytury pomostowej jest ustalenie czy osoba wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, gdy inne przesłanki warunkujące uzyskanie emerytury pomostowej (m.in. wiek, sposób rozwiązania umowy o pracę) zostały przez spełnione.

Więcej “Emerytura pomostowa – praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze”

Zadzwoń